Niečo z histórie TJ Družba Smrečany – Žiar

História TJ Družba Smrečany-Žiar

Počiatky organizovaného športu v našich obciach sa datujú od roku 1950. V roku 1960 bola založená občanmi Žiaru a Smrečian spoločná telovýchovná jednota pre obidve obce pod názvom TJ DRUŽBA Smrečany – Žiar, ktorá bola založená hlavne za účelom rozvíjania športových aktivít, organizovania športových súťaží a športového vyžitia sa občanov obcí Žiar a Smrečany, zabezpečovania výchovy mladých športovcov už od predškolského veku, ovplyvňovania a podporovania rozvoja cestovného ruchu v lokalite Žiarskej doliny v letnej i zimnej turistickej sezóne.Vo svojich kluboch zabezpečuje TJ rozvoj masového, výkonostného a vrcholového športu. Prvými oddielmi v TJ boli oddiely futbalový a volejbalový. Prostriedky pre svoju činnosť si TJ zabezpečuje prevádzkovaním vlastných hospodárskych zariadení, členskými a sponzorskými príspevkami.

TJ je organizáciou – občianskym združením – s právnou subjektivitou so sídlom v Žiari. Činnosť TJ sa riadi stanovami TJ, ktoré boli schválené valným zhromaždením TJ Družba dňa 31.5.1990 a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 16.7.1990. Najvyšším orgánom TJ je valné zhromaždenie jej členov,  ktoré sa koná 1x ročne. Činnosť TJ riadi 11 členný centrálny výbor, na čele ktorého stojí predseda TJ. Členmi centrálneho výboru sú všetci predsedovia jednotlivých klubov, tajomník, podpredseda, hospodár a ďalší zvolení členovia. Členov centrálneho výboru volí valné zhromaždenie. Štatutárnym zástupcom TJ je jej predseda. V súčasnom období má TJ 5 športových klubov – skialpinistický, futbalový, lyžiarsky, stolnotenisový a turistický a 219 členov. Počtom najväčšími klubmi sú kluby  lyžiarsky a futbalový.

 

lyžiarsky klub – činnosť lyžiarskeho klubu je zameraná hlavne na výchovu mladej generácie lyžiarov, prípravou detí predškolského veku začínajúc a juniormi končiac. V kategórii prípravky, ml. žiakov, st. žiakov a juniorov je registrovaných viac ako 40 pretekárov, ktorí sa pravidelne počas zimnej sezóny zúčastňujú lyžiarskych pretekov, či už na úrovni okresnej /Pohár Liptova/ alebo celoslovenskej. Výsledky našich pretekárov, vzhľadom na možnosti, ktoré máme, sú veľmi dobré. V pohári Liptova sa pretekári  našej TJ pravidelne umiestňujú na popredných miestach výsledkových listín. Taktiež v Slovenskom pohári žiakov nehrajú naši pretekári druhé husle – v minulej lyžiarskej sezóne sa môžeme pochváliť tým, že náš lyžiar získal v tej najmladšej kategórii ocenenie lyžiar roka  v rámci SR. Naši najlepší pretekári po čase prechádzajú do KAL Jasná, kde majú na prípravu a svoj ďalší rast vytvorené lepšie podmienky.

Klub pravidelne organizuje na záver lyžiarskej sezóny v Liptove tradičné lyžiarske preteky o „Cenu Západných Tatier a Memoriál Vladimíra Moravčíka“, ktoré sa ešte donedávna konali v závere Žiarskej doliny v oblasti Roháčov. V tomto roku sme poriadali už jeho 54. ročník a určite patrí k najstarším lyžiarskym pretekom na Slovensku. V minulosti, v čase dostatku finančných prostriedkov, bol  tento pretek na vysokej úrovni a bol zaradený do celoslovenského lyžiarskeho kalendára ako národný kvalifikačný pretek s medzinárodnou účasťou. Preteku sa v minulosti zúčastňovali aj pretekári z Čiech, Poľska a Maďarska. Z tých známejších môžeme spomenúť napríklad mená Charvátová, Janda, Krasuľa, Šľachta, Lehotský, Pacák, ktorí boli  úspešnými reprezentantmi bývalého Československa i Slovenska. V súčasnom období má tento pretek charakter finále Pohára Liptova v alpských disciplínach a v posledných rokoch ho poriadame v lyžiarskom areáli Dolinky.

skialpinistický klub – pre jeho činnosť sú v našej doline výborné prírodné podmienky. Klub má v súčasnosti 25 členov – pretekárov, ktorí sa zúčastňujú hlavne pretekov na medzinárodnej úrovni a pretekov na úrovni celoslovenskej.  Pravidelne každý rok poriada tento klub v marci podujatie pod názvom SKIALPFEST za účasti špičkových pretekárov i amatérskych skialpinistov z celého Slovenska i Čiech. Tento pretek sa už dostal do povedomia širokej skialpinistickej verejnosti a má rozmer nielen pretekársky, ale aj spločensko-kultúrny. Je to vlastne stretnutie skialpinistov, na ktorom sa premietajú filmy, robia prednášky o pohybe vo vysokohorskom teréne, plánujú vysokohorské expedície. Tento rok môžeme spomenúť veľmi úspešnú expedíciu našich skialpinistov do Južnej Ameriky, kde zlyžovali nemálo „panenských“ svahov. O jej priebehu ste sa mohli dočítať aj v dennej tlači. V letnom období poriadajú členovia tohto klubu taktiež významné preteky v Žiarskej doline – vysokohorský duatlon o cenu Žiarskej chaty, ktorý slúži ako letná príprava pre skialpinistov a ktorého sa zúčastňujú pretekári z celého Slovenska i Čiech v počte cca 150 pretekárov. V našej TJ vyrástli takí pretekári, ako Trizna, Heczková, Novajovský, Frank, Antoška, z mladších v súčasnosti najmä bratia Dančíkovci, Kořínek, Honko, Jurinová. Pretekári tohto klubu zviditeľňujú meno našej TJ nielen na Slovensku ale aj na medzinárodnej úrovni, nakoľko sa zúčastňujú aj významných pretekov Európskeho pohára v skialpinizme.

futbalový klub – má 3 družstvá: družstvo dospelých, ktoré hrá o popredné priečky v I. triede v okrese L. Mikuláš, družstvo dorastu a družstvo žiakov, ktoré hrajú taktiež v najvyšších okresných súťažiach. Hlavne výsledky mužstva dospelých a jeho pôsobenie v najvyššej súťaži okresu zviditeľňuje našu TJ na Liptove. Činnosť týchto družstiev zabezpečujú naši dobrovoľní tréneri a funkcionári. Družstvá hrávajú svoje domáce zápasy na ihrisku v Sihoti, ktoré však už dlhšiu dobu nevyhovuje úrovni súťaží, v ktorých momentálne tieto družstvá pôsobia. Preto je v súčasnosti rozbehnutá aktivita na vybudovanie nového futbalového areálu v lokalite medzi obcami Smrečany a Žiar. Vybudovaním tohto areálu a jeho priblížením k obom obciam chceme dosiahnuť ešte väčšiu výkonnosť našich futbalových mužstiev.

turistický klub – pôsobí v krásnej oblasti Západných Tatier – Žiarskej doline. Jeho členovia organizujú a zúčastňujú sa rôznych akcií v oblasti pešej turistiky i cykloturistiky. V oblasti Roháčov organizujeme každoročne v októbri tradičný výstup na Plačlivô /2126 m n.m./, kde každý účastník obdrží za výstup pamätný list. Výstupu sa zúčastňuje, v závislosti od počasia, od 50 do 100 turistov.

stolnotenisový klub – je najmenším klubom v našej TJ. Má len 10 členov, ale jeho výsledky taktiež robia dobré meno našej TJ v okrese. Klub má prihlásené v súťaži momentálne len 1 družstvo, ktoré pôsobí v V. lige. Jeho členovia pravidelne každoročne poriadajú vianočný a veľkonočný turnaj, ktoých sa zúčastňujú registrovaní i neregistrovaní hráči. Klub má svoj domovský stánok v Kultúrnom dome v Smrečanoch, kde hráva i svoje majstrovské zápasy.

volejbalový klub – bol súčasťou TJ od jej vzniku až do konca 80-tych rokov minulého storočia. Bol to klub s veľkou tradíciou, výbornými volejbalistami i výbornými výsledkami. Najväčšie úspechy žal klub koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov min. storočia. V tomto období sa klub pravidelne umiestňoval na prvých troch miestach v krajskom majstrovstve, dokonca v jeden rok krajské majstrovstvo aj vyhral. Na vyššiu súťaž však nebolo dosť finančných prostriedkov. Pravidelne v zimnom období hrával aj v Slovenskom pohári. Najväčším úspechom v Slovenskom pohári bola účasť klubu medzi najlepšími 4-mi klubmi stredoslovenského kraja a poriadanie tohto finálového turnaja. Na Žiari sme v tom období videli hrávať také kluby, ako Púchov, Žilina, Martin, Ružomberok, Pov. Bystrica. Volejbal sa však v 90-tych rokoch presťahoval do hál, a keďže naša TJ nemá telocvičňu, bolo potrebné si ju prenajímať v Lipt. Mikuláši. To však začalo čoraz viac zaťažovať rozpočet TJ, domáci diváci svojich hráčov v akcii nevideli, káder postupne zostarol a mladých nástupcov nebolo. Súbeh týchto faktorov spôsobil postupne zánik klubu. V pamäti však stále zostávajú známe turnaje, ktoré poriadal klub na trávnatých ihriskách v hore v Sihoti, neskôr i na antuke „za bujačiencom“, ako domáci niekedy dávno nazývali volejbalové ihrisko pri garáži SAD. Na tomto antukovom ihrisku hrával volejbalový klub aj svoje majstrovské zápasy, na ktoré sa chodilo pozerať nie málo divákov.

Svoje podnikateľské aktivity v oblasti cestovného ruchu rozvíja naša TJ na Žiarskej chate a lyžiarskom areáli Dolinky. Len vďaka týmto aktivitám a zisku z nich je schopná TJ živiť činnosť už vyššie spomenutých klubov.

TJ vlastní nasledovné športové objekty: lyžiarsky vlek a chatku v lokalite Žiar – Dolinky, futbalové ihrisko s príslušenstvom a v závere Žiarskej doliny Žiarsku chatu, ktorá poskytuje návštevníkom ubytovacie i stravovacie služby. Až do roku 1990 bola činnosť TJ  vo veľkej miere podporovaná zo strany štátu. V dnešnej dobe, bez štátnej podpory, je jej činnosť vo veľkej miere závislá od finančných zdrojov získaných z prevádzky Žiarskej chaty v Žiarskej doline, lyžiarskeho strediska Dolinky, iných podnikateľských aktivít a darov od sponzorov. Vďaka týmto činnostiam a relatívne nízkym prevádzkovým nákladom, TJ umožňuje prístup k športovým aktivitám pomerne širokému spektru miestneho obyvateľstva, najmä mládeži. TJ je úzko prepojená na ďalšie subjekty pôsobiace v Žiarskej doline, a to najmä na PD Smrečany, Pozemkové spoločenstvo Žiar a obecné úrady obidvoch obcí. V podnikateľskej oblasti má TJ za cieľ kvalitnými službami prispievať k rozvoju cestovného ruchu na Liptove a taktiež k vytváraniu pracovných príležitostí pre občanov Žiaru a Smrečian.

V letnej turistickej sezóne poskytuje ubytovacie a stravovacie služby návštevníkom Žiarskej doliny Žiarska chata, ktorá je pravidelne od júna do septembra plne obsadená a využitá. V zimnej turistickej sezóne, t.j. v mesiacochj december – marec je obsadenosť Žiarskej chaty závislá od snehových podmienok a pohybuje sa zhruba na úrovni 60%. Chata je v lete dostupná pre ubytovaných hostí aj autom /TANAP/, v zime len snežným pásovým vozidlom, resp. pešo. V zimnej sezóne slúži prístupová cesta k chate v dĺžke cca 5,5 km hlavne milovníkom bežeckého lyžovania, nakoľko naša TJ udržuje pravidelne na tejto ceste bežeckú stopu, ktorú upravujeme snežným pásovým vozidlom.  Snehové podmienky ešte donedávna vo veľkej miere ovplyvňovali aj prevádzku lyžiarskeho areálu Dolinky, a tým aj celkové hospodárenie TJ. Kedže v poslednom období sú zimy na Liptove čoraz skúpejšie na sneh, rozhodli sme sa v roku 2001 v už existujúcom lyžiarskom areáli v lokalite Žiar – Dolinky vybudovať zasnežovanie zjazdoviek technickým snehom. Vybudovaním zasnežovania s garanciou snehovej pokrývky počas celej zimnej lyžiarskej sezóny prispievame takto k zvýšeniu návštevnosti Žiarskej doliny v zimnej sezóne, čo má za následok i lepšie využívanie všetkých rekreačných a ubytovacích zariadení a chát v Žiarskej doline s následným efektom zvyšovania zamestnanosti. Lyžiarsky areál už vošiel do povedomia nielen slovenskej verejnosti, ale areál navštevujú aj lyžiari z Poľska, Čiech, Litvy, Maďarska i iných krajín. Je určený hlavne menej náročným lyžiarom a začiatočníkom. Lyžiarsky areál hojne využívajú najmä lyžiarske kurzy z celého Slovenska. Do tohto areálu sa v posledných 5-tich rokoch investovalo cca 10 miliónov Sk. Stredisko je hojne navštevované, pretože je vybavené komplexnými službami. V areáli sú v prevádzke 2 lyžiarske vleky s dvoma zjazdovkami, z ktorých jedna je mechanicky zasnežovaná. Lyžiarske svahy sú každodenne upravované snežným pásovým vozidlom. Keďže stredisko je vybavené turniketovým systémom, lyžiari si môžu vybrať z bohatej ponuky cestovných lístkov. Priamo v lyžiarskom areáli sa nachádzajú 2 chatky, poskytujúce ubytovanie 20 osobám, z ktorých jedna je vo vlastníctve TJ a druhá vo vlastníctve obce. V areáli je počas celej sezóny v prevádzke bufet, v ktorom sa podávajú teplé a studené jedlá a nápoje. V roku 2002 sme dobudovali areál novými, modernými verejnými hygienickými zariadeniami. Zjazdovka areálu má vybudované večerné osvetlenie, takže v areáli sa hojne využíva večerné lyžovanie. V areáli pôsobí aj lyžiarska škola, ktorej inštruktormi sú členovia našej TJ. Do areálu vedie novovybudovaná prístupová cesta,  končiaca parkoviskom pre osobné motorové vozidlá i autobusy. Vedľa parkoviska je v prevádzke skiservis. Od autobusovej zastávky SAD je lyžiarsky areál vzdialený len 200 m. Sezóna trvá od vianoc do konca marca. Stredisko prevádzkuje kompletne TJ Družba svojimi vlastnými zamestnancami. Jeho prezentácia je denne zabezpečovaná prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov /denná tlač, televízia / i na internete na stránke www.holidayinfo.sk a našej stránke www.ziardolinky.sk .

Tak, ako sme hrdí na kvalitne poskytované služby na Žiarskej chate, môžeme byť hrdí takisto aj na kvalitu služieb poskytovaných v tomto areáli. Aj vďaka tomu si sem ľudia našli cestu a radi sa sem vracajú.

Na záver mi dovoľte spomenúť, že celú činnosť TJ a jej klubov riadia dobrovoľní funkcionári z našich radov, ktorí popri svojom hlavnom zamestnaní venujú celý svoj voľný čas tomu, aby TJ stále ďalej prosperovala a napredovala. TJ by ťažko fungovala bez prispenia veľkého počtu nemenovaných členov i nečlenov, ktorí bez nároku na odmenu odpracovali pri budovaní zariadení TJ a jej športových objektov tisícky brigádnickych hodín. Pri tejto slávnostnej príležitosti mi dovoľte vysloviť im v mene celého centrálneho výboru veľké ĎAKUJEM. Ďalšie veľké ĎAKUJEM patrí aj všetkým sponzorom, bez ktorých by činnosť našej TJ ťažko fungovala tak, ako funguje.