Registrácia nového člena TJ Družba

Podmienky členstva v Telovýchovnej jednote Družba Smrečany – Žiar
– členstvo v TJ je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan SR bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku i cudzí štátny občan, ak má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a súhlasí so „ Stanovami TJ“. Členstvo vzniká tým osobám, ktoré súhlasia s prijatím členstva v TJ, a
ktorých členstvo bolo schválené výborom príslušného klubu. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku za príslušný rok.
– záujem o športovú činnosť v danej oblasti;
– úhrada členského v termíne do 31.1. daného roka;
– súhlas organizačnej zložky TJ DSŽ s prijatím nového člena;
– doručenie vyplnenej prihlášky nového člena predsedovi organizačnej zložky (klubu);
– člen v evidencii, ktorý si neplní povinnosť (úhrada členského) zostáva v evidencii max. 3 roky, pričom stráca práva členstva, následne je možné obnoviť členské doplatením členského za nezaplatené obdobie. Po 3 rokoch je obnova členstva možná len podaním novej prihlášky.